Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Juflex s.r.o.

 

I. Všeobecné ustanovenia

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach www.juflexshop.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

II. Vymedzenie základných pojmov

 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je 

Predávajúci
Juflex s.r.o.

Na Revíne 20, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

Mob.: +421 908 111 147

Mob.: +421 905 618 320

E-mail: juflex@juflex.sk

IČO: 36712612

IČ DPH: SK2022295077

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 43658/B zo dňa 1.1.2007

ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“)

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.juflexshop.sk v sekcii „Kontakt“.

 

Kupujúci

je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorí vstúpili do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke www.juflexshop.sk, elektronického obchodu predávajúceho.

 

Spotrebiteľ

je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľ

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že mal možnosť riadne sa oboznámiť s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

Kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú kupujúcemu žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Tovar
Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

III. Kúpna zmluva


A.    Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Ohľadom objednávky a vzniku záväznosti sa viacej dočítate v článku V. Objednávka.

 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 3. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od konca roka, v ktorom bola uzatvorená a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 4. Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

B.    Dodanie predmetu kúpy

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

 3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho právo k veci/licencii v súlade so zmluvou.

 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 5. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

 6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.

 7. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

 8. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania, si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar s celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedovanie tovaru v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

 

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení.

 2. Podrobné informácie o tom, ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje kupujúcich sú upravené v sekcii Ochrana osobných údajov, ktorá je prístupná na stránke www.juflexshop.sk.

 3. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu juflex@juflex.sk alebo telefonicky podľa údajov uvedených vo Vymedzení základných pojmov.

 

V. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.juflexshop.sk a to písomnou formou (objednávkou cez e-shop).

 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) predávajúci overí objednávku a pošle kupujúcemu konečnú cenu a spôsob úhrady. Od momentu odoslania konečnej ceny (napríklad vo forme zálohovej faktúry) je objednávka overená a pre kupujúceho je záväzná. Takáto overená objednávka je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 7. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v dobe objednania.

 

VI. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Všetky ceny sú zmluvné. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho, resp. pre podnikateľov je možná platba na faktúru so splatnosťou (pri splnení podmienok). Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 3. Ku každej objednávke je vystavovaná predfaktúra. Predfaktúra neslúži ako daňový doklad. Faktúru odosielame elektronicky do 14 dní od prijatia platby. Faktúra je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF v texte e-mailu, ktorý informuje o prijatí platby za tovar.

 4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy:
  • osobný odber
  • doručenie kuriérom na uvedenú dodaciu adresu

 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu cenovo výhodnejší variant dopravy.

VII. Program podpornej schémy BeGreen

 1. V programe BeGreen podpory vystupuje predávajúci výhradne ako sprostredkovateľ. Garantom programu je spoločnosť BeGreen Solutions s.r.o., IČO 53 647 645, so sídlom Na Revíne 20, Bratislava SR.

 2. Výsledným efektom programu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe v rámci Slovenskej republiky a partnerských krajín EÚ. Výsledným efektom je tiež podpora zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív a prispeje k redukcii uhlíkovej stopy.

 3. Dotácia BeGreen sa môže uplatniť na kúpu tovaru, technológií, ktoré sa vyznačujú nízkoenergetickými vlastnosťami a potenciálom znižovania emisií skleníkových plynov, predovšetkým úsporou spotreby elektrickej energie, plynu alebo iných zdrojov energie. Sú to predovšetkým avšak nie výlučne:
  • zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá),
  • technológie akumulácie energie (napr. akumulácia elektriny rámci inteligentných sietí a v budovách, akumulácia tepla a chladu v budovách, aplikácia vodíkových technológií),
  • nízkouhlíkové technológie v budovách (inteligentné prvky riadenia budov, integrácie OZE do budov, nové energeticky šetrné materiály),
  • nízkouhlíkové technológie v oblasti spracovania a využívania druhotných surovín,
  • systémy riadenia spotreby energií.

 4. V prípade splnenia podmienok na BeGreen podporu, predávajúci sprostredkuje kupujúcemu podporu na kúpu technológie vo forme:

  a.     priameho zníženia ceny vybraných a označených zariadení na stránke www.juflexshop.sk,

  b.     zľavového kódu, ktorý si kupujúci môže uplatniť v pokladni pri vypĺňaní údajov svojho nákupu.

 5. V prípade záujmu o BeGreen podporu podľa bodu 4 písm. b) -vo forme zľavového kódu, kupujúci kontaktuje predávajúceho pred vystavením objednávky, e-mailom na adresu juflex@juflex.sk alebo telefonicky podľa údajov uvedených vo Vymedzení základných pojmov.

 6. Uplatniteľnosť, podmienky a výška BeGreen podpory je podmienená vzájomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim. Logo „BeGreen podpora“ umiestnené na tovare indikuje možnosť uplatnenia podpory, ale neznamená automatický nárok na jej uplatnenie. Splnenie podmienok na podporu je posudzované pri overovaní objednávky. Nárok na podporu, platnosť a finálnu cenu potvrdí kontaktovanie kupujúceho podľa článku V. Objednávka. 

 7. Kupujúci využitím podpory BeGreen súhlasí, že musí zakúpenú technológiu použiť výhradne na svoje prevádzkové účely a nie na účely ďalšieho predaja tretím stranám. Kupujúci zároveň súhlasí, že v prípade kúpy novej technológie so zámerom výmeny energeticky a uhlíkovo znižujúcej technológie, poskytne predávajúcemu základné údaje o vymieňanom zariadení za účelom štatistiky, resp. kvantifikácie rozdielu emisie skleníkových plynov. 

VIII. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rozličné.

 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 15 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia a kupujúci bude o dodacej lehote informovaný.

 

IX. Preberanie tovaru

 1. V prípade osobného odberu môže tovar prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 3. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty , a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na kupujúceho.

 6. Nebezpečenstvo a zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúceho alebo jeho splnomocnenca.


X. Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

 

A.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 2. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 3. Tovar musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť v lehote 14 dní doručený do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
  • Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
  • Tovar musí byť odoslaný na náklady kupujúceho na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

4. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv v  nasledovných prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

 

5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené vopred dohodnutým spôsobom späť, najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby až do času, kým mu nie je doručený tovar, ohľadom ktorého spotrebiteľ odstupuje od zmluvy, resp. kým mu spotrebiteľ nepreukáže odoslanie tohto tovaru.

 

7. Predávajúci upozorňuje, že v prípade, ak bude tovar, u ktorého spotrebiteľ odstúpil od kúpnej zmluvy vrátený poškodený, nadmerne opotrebený, neúplný, bez sprievodnej dokumentácie (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie a pod.), prípadne bez darčekov poskytnutých s tovarom, predávajúci si bude takto vzniknutú škodu uplatňovať voči spotrebiteľovi, a to prípadne aj súdnou cestou prostredníctvom právneho zástupcu. Predávajúci upozorňuje, že pred každým odoslaním tovaru vykonáva a dokumentuje úplnosť a neporušenosť tovaru.

 

8. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov. Kupujúci je povinný uhradiť poštovné na svoje náklady.

 

9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať. V danom prípade predávajúci poskytne náhradné riešenie a to napríklad výmenou za nový tovar, vrátením peňazí či ochotou vyhovieť alternatívnemu návrhu kupujúceho.

 

B.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 2. Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

XI. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

 2. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi, ktoré sú uvedené v záručnom liste.

 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

XII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na juflex@juflex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí a žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 8.2.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

Copyright 2020 - 2024 © Juflex shop