Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Politika spracovania osobných údajov 


INFORMÁCIA O SPRAVÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR")

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracúvaní realizovanom prevádzkovateľom,

obchodnou spoločnosťou

Juflex s.r.o.

Na Revíne 20, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

Mob.: +421 908 111 147

Mob.: +421 905 618 320

E-mail: juflex@juflex.sk

IČO: 36712612

IČ DPH: SK2022295077

(ďalej tiež len "prevádzkovateľ“)


Vážení zákazníci, obchodní partneri, návštevníci našich webových stránok,

dovoľte nám predložiť vám na zoznámenie tento dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť vašu informovanosť a základnú orientáciu v problematike spracúvania osobných údajov, ku ktorému v rámci podnikateľskej činnosti našej spoločnosti dochádza, tj. poskytnúť vám potrebné informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, z akých zdrojov je získavame a na aké účely ich využívame, ako aj informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme, komu ich smieme sprístupniť a aké vy sami môžete od nás požadovať informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajoch, resp. aké sú vaše práva voči nám a ako ich môžete realizovať. 


Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sme sa snažili poskytnúť v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, avšak ak vám je čokoľvek z tohto dokumentu nejasné, alebo ak máte nejaké otázky, na ktoré vám tento dokument neposkytne odpoveď, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adrese: juflex@juflex.sk

 

Definícia niektorých základných pojmov, ktoré by ste mali poznať:

GDPR – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (General Data Protection Regulation) - nariadenie upravujúce oblasť ochrany osobných údajov;


osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 


dotknutá osoba je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, tj. ty z vás, ktorí s nami, ako prevádzkovateľom, vstupujú do obchodného vzťahu;


prevádzkovateľ je každý subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva za ním stanoveným účelom ich zber, spracúvanie a uchovanie a zodpovedá za súlad týchto činností s platnými právnymi predpismi. Vo vzťahu k vašim osobným údajom sme prevádzkovateľom osobných údajov my, tj. spoločnosť Juflex s.r.o. IČO: 36712612 so sídlom Na Revíne 20, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. Sme to my, kto vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným ďalej;


účel spracúvania je konkrétny dôvod, ku ktorému prevádzkovateľ využíva vaše osobné údaje (v našom prípade najčastejšie plnenie záväzkov zo zmluvy - dodanie tovaru, existencia užívateľského účtu na webovom rozhraní správca, ale často aj plnenie zákonných povinností - napr. Archivácia osobných údajov pre účely daňové a účtovné evidencie, alebo aj ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 


Politika ochrany osobných údajov


V spoločnosti Juflex s.r.o. venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a rešpektuje Vaše súkromie. Usilujeme sa čo najzrozumiteľnejšie a najotvorenejšie informovať o našom konaní, jeho dôvodoch a právnom základe nášho konania.

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za osobné údaje zhromaždené prostredníctvom lokalít  www.juflex.sk, www.juflexshop.sk.


Aké osobné informácie o Vás zhromažďujeme a prečo?

Údaje získavame priamo od Vás, keď vyplníte formulár alebo sa zaregistrujete na našej webovej lokalite, telefonicky alebo mailom (Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a fakturačnú adresu, Vaše telefónne číslo).

Informácie tiež môžeme získavať, keď nám voláte alebo s nami vediete korešpondenciu, keď dobrovoľne vyplníte zákaznícke prieskumy, poskytnete spätnú väzbu a zúčastníte sa súťaží.

Taktiež môžeme prostredníctvom súborov cookie získavať informácie o používaní webovej lokality (napríklad Vašu IP adresu, typ prehliadača a operačný systém, informácie o zobrazovaní stránok a spôsobe, akým používate našu webovú lokalitu (napr. o frekvencii a dĺžke návštev) a v prípade, ak Vás na našu lokalitu priviedlo prepojenie z inej lokality, aj URL adresa stránky s týmto prepojením.


Osobné údaje zhromažďujeme na tieto účely:

 • spracovanie a vybavenie Vašich objednávok,
 • správa Vášho konta,
 • zlepšenie celkovej štruktúry našej webovej lokality, jej vzhľadu a funkčnosti,
 • poskytovanie kvalitných služieb a ich neustále vylepšovanie,
 • a poskytovanie informácií o produktoch a službách, ktoré ste požadovali alebo o ktorých predpokladáme, že by pre Vás mohli byť užitočné.

Ako Vaše osobné údaje používame a ako dlho ich uchovávame?

Keď si objednáte niektorý z našich produktov, spracujeme Vaše osobné údaje na účely vybavenia Vašej objednávky, prípadne správy Vášho konta a splnenia našich zmluvných povinností voči Vám.

Ak k tomu dáte súhlas, použijeme Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo na to, aby sme Vás po dobu najviac 5 rokov informovali o tom, čo by Vás podľa nášho názoru mohlo zaujímať, napríklad o aktualizáciách a ponukách.

Ak nechcete, aby sme Vám takéto oznámenia posielali, môžete ich odoberanie zrušiť pri vypĺňaní formulára, kliknutím na prepojenie na zrušenie odberu v spodnej časti každého e-mailu, alebo ak o to požiadate naše stredisko služieb zákazníkom.

Vaše osobné informácie môžeme spracovať s cieľom dosiahnuť svoje legitímne obchodné záujmy, medzi ktoré patria niektoré alebo všetky nižšie uvedené záujmy:

 • keď nám takéto spracovanie umožní rozšíriť, zmeniť, prispôsobiť alebo inak zlepšiť naše služby/komunikáciu v prospech našich zákazníkov,
 • na odhalenie a zamedzenie podvodu,
 • na zvýšenie bezpečnosti našej siete a informačných systémov,
 • na lepšie pochopenie spôsobu, akým ľudia interagujú s našimi webovými lokalitami.

Pri každom spracovaní údajov na tieto účely dbáme na to, aby boli dodržané Vaše práva na ochranu osobných údajov. Proti takémuto spracovaniu máte právo namietať. Ak si želáte vzniesť námietku, môžete je zaslať na e-mail juflex@juflex.sk

 

Upozorňujeme, že vznesenie námietky nám môže znemožniť výkon vyššie uvedených činností vo Váš prospech. Vaše osobné údaje môžeme spracovať do 5 rokov od Vášho posledného kontaktu s našou spoločnosťou.


Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté. Zo zákona sme povinní uchovávať Vaše konto a údaje o transakciách po dobu 5 rokov od splnenia zmluvy.

 

Vaše osobné informácie tiež môžeme sprístupniť subjektu, ktorý prípadne našu spoločnosť kúpi, alebo na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov, na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov či životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.


Používanie súborov “cookie”

Súbory „cookie“ sú malé informačné súbory uložené prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. Súbory „cookie“ neobsahujú žiadne identifikačné informácie. Väčšina webových prehliadačov automaticky povoľuje súbory „cookie“, ale v nastaveniach prehliadača ich zvyčajne môžete zakázať. Súbory „cookie“ vám umožňujú prehliadať produkty v internetovom obchode, ukladať položky do nákupného košíka a za niekoľko dní sa vrátiť a pokračovať tam, kde ste prestali, bez straty položiek z nákupného košíka. Súbory „cookie“ uľahčujú prevádzkovanie webovej stránky tým, že prostredníctvom analýzy pohybu nám umožňujú sledovať, čo je funkčné a čo nie. Berte prosím na vedomie, že povolenie súborov „cookie“ nám za žiadnych okolností neumožňuje prístup do vášho počítača ani k vašim osobným údajom.

 

Táto webová stránka má zvolené nastavenie „Povoliť všetky súbory cookie“, aby ste mohli využívať všetky funkcie stránky. Na webovej stránke Prevádzkovateľa sa používajú nasledovné súbory „cookie“.

 

Nevyhnutné súbory „cookie“ sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať na webovej stránke a využívať jej funkcie, ako je prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez povolenia týchto súborov „cookie“ sú služby ako nákupný vozík alebo internetová fakturácia nemožné.

 

Výkonnostné súbory „cookie“ zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujú a či návštevníci dostávajú zo stránok hlásenia o chybe. Tieto súbory „cookie“ nezbierajú informácie, podľa ktorých by bolo možné identifikovať návštevníkov. Všetky informácie, ktoré súbory „cookie“ zozbierajú, sa zlučujú, a teda sú anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webovej stránky.

 

Funkčné súbory „cookie“ umožňujú webovej stránke zapamätať si váš výber (ako je používateľské meno, jazyk alebo región) a poskytujú vylepšené funkcie určené špecificky pre vás. Informácie, ktoré tieto súbory „cookie“ zbierajú, sú anonymné a neumožňujú sledovanie vášho pohybu na iných webových stránkach.

Ak si vo svojom zariadení neželáte tieto súbory cookie, môžete svoj explicitný nesúhlas vyjadriť niekoľkými spôsobmi:

 • Môžete odmietnuť súhlas cookies v pop-up cookies okne.
 • Môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia pre súbory cookie prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača.
 • Môžete vzniesť námietku voči používaniu súborov cookie a pixlových značiek touto webovou lokalitou.

Chceme sa uistiť, že máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

 • Máte právo na informácie o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov.
 • Svoje nastavenia súkromia môžete kedykoľvek zmeniť a môžete požadovať, aby sa Vaše osobné údaje spracovali alebo nespracovali.
 • Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o Vás uchovávame a na ich opravu.
 • Môžete požiadať o zaslanie svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačom spracovateľnom formáte (ak si ich želáte zdieľať s inou spoločnosťou).
 • Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto svojich práv, pošlite nám e-mail na adresu: juflex@juflex.sk. Všeobecné európske nariadenie o ochrane osobných údajov Vám tiež zaručuje právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Zmeny

Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby aktualizovať prostredníctvom uverejnenia jej novej verzie na našich webových lokalitách.

 

Copyright 2020 - 2024 © Juflex shop